Wakasan ang Kahirapan - Daan Tungo sa Kapayapaan

. .oct17-dec-titre { display:none; } .oct17-dec-notes { clear:both; border-top:1px solid #888; font-size:0.8em; } .oct17-p1t2 { color: #000033; background: #EEF; border-bottom: 2px solid #0066CC; border-left: 1px solid #3399FF; border-right: 2px solid #0066CC; border-top: 1px solid #3399FF; padding: 0.5em; clear:both... Leer más

算我一份

我支持这项声明 大家一起来 我和世界各地为了消灭极端贫穷而奋斗的人团结一致。 我愿意使每个人的尊严都获得尊重,并且让每个人都有机会得到基本人权。 我愿意和那些已经做出努力的人心手相连,为了让赤贫者和被排斥者能够完全参与社会生活, 包括参与10月17日国际根除贫困日。 我请求所有民间团体、地方政府、各国政府及联合国的夥伴们:: 把赤贫者视为第一个站起来对抗贫穷的人。 保证穷人能够完全参与攸关自身的政策与计画之发展、执行与评估。这些政策与计画的初衷 是为了建立一个没有贫穷的世界:在那里,每个人都有权利拥有家庭生活、得到合适的工 作,而且有权参与社会、文化及政治事务。. 支持每年10月17日所组织的活动,让有贫穷经验的人成为国际根除贫困日的核心。... Leer más

世上有太多男人、女人和孩子 饱受轻视与被排挤之苦

1948年12月10日,二次世界大 战的教训激发人类同声宣告《世 界人权宣言》: “鉴于对人权的漠视和侮蔑己发 (...) 1948年12月10日,二次世界大 战的教训激发人类同声宣告《世 界人权宣言》: “鉴于对人权的漠视和侮蔑己发 展为野蛮暴行[...]一个人人享有言 论和信仰自由并免于恐惧和匮乏 的世界的来临,已被宣布为人类 的最高愿望[....]所有人应该秉持四 海之内皆兄弟的精神相对待。” 1987 年10月17 日,人权的捍 卫者,为赤贫造成的不义挺身而 出,他们从世界各角落出发,聚 集在巴黎自由人权广场,以响应 若瑟?赫忍斯基的呼吁:  纪念饥饿、无知和暴力的牺牲 者。  声明 赤贫不是一种宿命。  呼吁所有人团结一致,为根除赤 贫而奋斗。 [1992... Leer más

终止赤贫 一条通往和平的路

大家一起来 大家一起来 2006年5月, 来自世界四大洲的人权捍卫者在加拿大的蒙特娄相遇,这群来自不同社会背景 的人们,一起探讨如何加强终止赤贫的决心。 广泛咨询各非政府组织、工会、联合国会员国及联合国分支机构后,联合国大会达成一项决 议 [1]。在这场国际性的研讨会结束前,与会者呼吁所有为和平及正义而奋斗的人们支持这项声明, 让10 月17 日国际根除贫困日发挥更大的影响力。这项声明如下:  我们 和世界各地为了消灭极端贫穷而奋斗的人团结一致。  我们愿意 使每个人的尊严都获得尊重,并且让每个人都有机会得到基本人权。  我们愿意 和那些已经做出努力的人心手相连,为了让赤贫者和被排斥者能够完全参与社会生 活,包括参与10月17日国际根除贫困日。  我们请求所有民间团体、地方政府、... Leer más

Ako’y sumasaksi sa inyo...

Milyung- milyong mga bata, kababaihan at kalalakihang pumanaw nang dahil sa kahirapan at gutom tayo ngayon ang nagmana. At kayong mga nabubuhay pa, hindi ang inyong karalitaan ang aking isinisiwalat sa araw na ito, Kundi ang inyong buhay ang aking sinasaksihan dito sa dambana ng kalayaan. Ako’y sumasaksi sa inyo, mga ina na ang mga anak ay sawing... Leer más