Dalle du Trocadéro en sango

Dalle du Trocadéro en sango

NDO SO A GA KANGA TI AZONA YA TI TERE, A KPE NDIA TI AZO PEPE. BUNGBINGO TERE TI TENE A NE NI AYEKE KWA SO A HON TANGA NI KWE.

BWA JOSEPH WRESINSKI

Dalle Trocadéro